Ogólne Warunki Sprzedaży
Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. N iniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów, zawieranych przez Steinbacher Izoterm Sp. z o.o. jako Sprzedawcę.

2. Określenia użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków sprzedaży oznaczają: Sprzedawca – Steinbacher Izoterm Sp. z o.o

Kupujący – podmiot bęąy drugąstronąumowy sprzedaż

Strony – Sprzedawca i Kupująy;

OWS – niniejsze „góne warunki umów sprzedaż dokonywanej przez Steinbacher Izoterm Sp.z o.o.”;

Towar – produkty i towary handlowe sprzedawane przez Steinbacher Izoterm Sp.z o.o.. w ramach umowy z Klientem.

3. N iniejsze Ogóne Warunki sąkompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążąym strony w zakresie sprzedaż towaró. Tym samym, strony wyłązająstosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogóne itp.) stosowane przez Kupująego nie majązastosowania.

4. Postanowienia niniejszych OWS mogąbyćzmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Z awarcie odręnej umowy sprzedaż wyłąza stosowanie niniejszych ogónych warunkó tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposó odmienny.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest pisemne zamówienie Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Z amówienie Kupującego powinno być złożone przez osobę upoważnioną do składania zamówień, być opatrzone pieczątką oraz zawierać conajmniej: nazwę i adres Kupującego, miejsce i warunki dostawy, imię, nazwisko i kontakt do osoby upoważnionej do odbioru towaru, nazwę towaru, zgodną z nazewnictwem stosowanym przez Sprzedawcę, jego ilość i jedn.miary, preferowany termin dostawy a także czytelny podpis i kontakt do osoby składającej zamówienie oraz inne istotne informacje dotyczące umowy sprzedaży.

3. Sprzedawca potwierdzi pisemnie przyjęcie zamówienia do realizacji wskazując warunki cenowe oraz warunki dostawy zgodnie z aktualną ofertą sprzedaży. W przypadku zastrzeżeń Kupującego co do podanych warunków musi on zgłosić je pisemnie S przedawcy, w dniu otrzymania potwierdzenia zamówienia, i wówczas umowa zawarta zostanie dopiero z momentem nowego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami.

4. Brak potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, w odpowiedzi na przesłane zamówienie Kupującego bądź na zgłoszone przez niego zastrzeżenia do otrzymanego wcześniej potwierdzenia zamówienia, jest jednoznaczne z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta.

5. Wszelkie zmiany w potwierdzonym zamówieniu muszą być zgłaszane pisemnie przez Kupującego najpóźniej 3 dni robocze przed ustalonym terminem dostawy. Wówczas umowa zawarta zostanie na nowych warunkach dopiero z momentem nowego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami. W przypadku nie zachowania wymaganego terminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami załadunku oraz/bądź transportu.

6. Rezygnacja z potwierdzonego zamówienia musi zostać zgłoszona pisemnie przez Kupującego najpóźniej 3 dni robocze przed ustalonym terminem dostawy. W przypadku nie zachowania wymaganego terminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami produkcji pod zamówienie, załadunku oraz/bądź transportu.

III. PRAWO WŁASNOŚCI

1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

IV. WARUNKI DOSTAW TOWARU

1. S przedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w miejsce wskazane w zamówieniu przez Kupującego, w terminie wspólnie z nim ustalonym. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować zamówienia w terminie określonym w zamówieniu przez Kupującego, wówczas potwierdzi najbliższy możliwy termin do realizacji.

2. T ermin dostawy towaru będzie wskazany w potwierdzeniu zamówienia dla Kupującego. W przypadku zmiany terminu dostawy przez Sprzedawcę, potwierdzi on pisemnie tę zmianę.

3. W przypadku dostawy towaru pod niewłaściwy adres, w wyniku błędu w zamówieniu złożonym przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo obciążyć go poniesionymi kosztami dostawy.

4. Sprzedawca dostarczy towar na własny koszt jedynie w przypadku, gdy ilość zamówionego towaru stanowi 35m3 dla jednego miejsca rozładunku. W przypadku, gdy ilość zamówionego towaru jest mniejsza niż wymagana wielkości ładunku, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia kosztami transportu Kupującego, informując go przed dostawą o wysokości obciążenia. Koszty transportu będą przez Sprzedawcę doliczane na fakturze sprzedaży towaru, którego dotyczył transport.

5. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się na obciążenie go kosztami transportu, musi on pisemnie poinformować o tym Sprzedawcę w dniu otrzymania informacji o możliwym obciążeniu oraz odebrać zamówiony towar na własny koszt w ciągu 7 dni roboczych.

6. W przypadku odbioru własnego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o jego gotowości do odbioru. Zamówiony towar może odebrać jedynie osoba wskazana przez Kupującego w zamówieniu.

7. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo do zażądania uiszczenia ceny zgodnie z umową sprzedaży i przechowywania przedmiotowych towarów obciążając Kupującego kosztami i ryzykiem bądź do odstąpienia od warunków umowy i zbycia towaru we własnym zakresie.

8. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

9. S przedawca ma prawo obciążyć Kupującego za palety typu EU RO, na których został wydany towar Kupującemu, o ile ten nie dokona ich zwrotu bądź wymiany, najpóźniej 7 dnia od wezwania do zwrotu, na inne palety typu EU RO o równie dobrym stanie jakościowym.

10. K upujący ma obowiązek podpisania dokumentu dostawy towaru, jednocześnie stwierdzając zgodność wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

11. Z obowiązku realizacji dostawy towaru przez Sprzedawcę oraz odbioru towaru przez Kupującego zwalniają obie strony okoliczności zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej wypełnienie tego obowiązku. Siła wyższa oznacza wszystkie, nie dające się przewidzieć wydarzenia takie jak pożar, wybuch, zamieszki, wojna, trzęsienie ziemi i inne żywioły, epidemie i strajki.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. C ena towaru będzie ustalana każdorazowo w ofercie składanej przez Sprzedawcę bądź zatwierdzana na zamówieniu Kupującego poprzez pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. J eżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, na dzień wystawienia faktury sprzedaży.

3. C eny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.

4. K upujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia, bądź gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT . Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5. K upujący może otrzymać od Sprzedawcy towar z odroczonym terminem płatności jedynie po uprzednim dokonaniu trzech transakcji zakupu w wysokości minimalnej 200 zł brutto każda, opłaconych przelewem –przedpłatą bądźgotókąprzy odbiorze towaru

6. W przypadku opóźienia sięKupująego z zapłtąceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaż łąząej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania sięz realizacjąwszystkich zawartych umó (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłty przez Kupująego wszelkich wymagalnych należośi wraz z ewentualnymi odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi   odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

7. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie należnej ceny za towary dostarczane zgodnie z umową sprzedaży objętą niniejszymi OWS, Sprzedawca ma prawo zażądać zwrotu pobranych, a nie zapłaconych towarów. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszelkie niezapłacone towary w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu Sprzedawcy.

8. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, poinformować Sprzedawcę o wszelkich zdarzeniach faktyczno-prawnych oraz/lub działaniach osób trzecich, mogących mieć wpływ pośredni lub bezpośredni na wykonanie zobowiązań Kupującego w zakresie terminowej spłaty należności, wynikających z zawartych umów sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji dostawy towaru i zażądania zaliczki, przedpłaty lub zabezpieczenia majątkowegona tę dostawę i kolejne, a także ma prawo do całkowitego odstąpienia od warunków umowy sprzedaży.

VI. REKLAMACJE

1. K upujący ponosi każdorazowo negatywne konsekwencje złożenia niepoprawnego zamówienia.

2. K upujący ma obowiązek potwierdzenia odbioru towarów oraz starannego sprawdzenia ich stanu (odbiór ilościowy i jakościowy) niezwłocznie w dniu ich otrzymania.

3. Wszelkie niezgodności ilościowe oraz wady towarów powinny zostać zgłoszone przez Kupującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z załączoną kopią dokumentów zakupu, w dniu odbioru towaru.

4. O ukrytych wadach, niemożliwych do stwierdzenia w dniu odbioru towaru, należy poinformować bezzwłocznie po ich zauważeniu w formie pisemnej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 7 dni roboczych od dnia uzyskania od Kupującego ostatniego wymaganego dokumentu dotyczącego zakupu reklamowanego towaru i zgłoszonej wady towaru.

5. W przypadku, gdy dostawa odbywa się przy udziale przewoźnika, wszelkie niezgodności ilościowe oraz wady towarów muszą być stwierdzone w formie pisemnej w dniu odbioru i potwierdzone przez kierowcę, który świadczył usługę transportową.

6. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia wadliwego towaru, a jeżeli go przyjmie to ma obowiązek go przechowywać, chroniąc przed kradzieżą i uszkodzeniami do czasu przekazania go Sprzedawcy.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru dokonane przez Kupującego, osobę upoważnioną przez niego do odbioru towaru lub jego przewoźnika nie podlegają możliwości zgłoszenia reklamacji.

8. W przypadku uznania prawidłowo zgłoszonej reklamacji dotyczącej ilości towaru Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt uzupełnić braki lub odebrać nadwyżkę ilościową, wymienić towaru lub wystawić stosowną korektę sprzedaży, w terminie wspólnie ustalonym przez strony.

9. W przypadku uznania prawidłowo zgłoszonej reklamacji dotyczącej wady towaru Sprzedawca zobowiązuje się przyjąć zwracany wadliwy towar od Kupującego i wystawić stosowną korektę sprzedaży bądź wymienić wadliwy towar na wolny od wad, w terminie uzgodnionym przez strony.

10. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

11. Jeżeli Kupujący chce dokonać zwrotu towaru nieuszkodzonego, bez podania przyczyny, musi dostarczyć go na magazyn Sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca dokona oceny zwróconego towaru w ciągu 7 dni roboczych i poinformuje Kupującego o możliwości dokonania korekty sprzedaży oraz jej wysokości. Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami związanymi z obsługą zwrotu. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru, a Kupujący w tej sytuacji ma 7 dni roboczych na jego odbiór z magazynu Sprzedawcy. W przypadku gdy Sprzedawca poniesie koszty transportu, bądź wymiany opakowań towaru zwracanego, może on obciążyć nimi Kupującego, informując go uprzednio o wysokości obciążenia.

12. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory związane z niniejszymi OWS i/lub zawartymi na ich podstawie umowami rozstrzygane będą wyłącznie przed właściwy rzeczowo sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz/lub inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.